Nowości

OBOWIĄZKI CZYTELNIKA

Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania książek będących własnością Biblioteki, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem, a zauważone uszkodzenia zgłosić bibliotekarzowi.
Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia odpowiada czytelnik.
Za zniszczoną lub zagubioną książkę czytelnik za zgodą bibliotekarza może dostarczyć taką samą lub inną książkę nie mniejszej wartości, przydatną dla Biblioteki.
Jeżeli czytelnik mimo wysyłanych przez Bibliotekę uponień nie zwraca książek, Biblioteka dochodzi swoich roszczeń zgodnie z przepisami prawa.
Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo pozbawiony prawa korzystania z Biblioteki.