Regulaminy

REGULAMIN GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RÓŻANIE

 

§ 1 Prawo korzystania

1. Z Biblioteki mogą korzystać wszyscy.
2. Korzystanie z wypożyczalni i czytelni jest bezpłatne.
3. Przy zapisie zgłaszający się jest zobowiązany:
- okazać dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem;
- wypełnić kartę zapisu i podpisać zobowiązanie.
4. Podpisując zobowiązanie do przestrzegania regulaminu, Czytelnik stwierdza jednocześnie, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, których administratorem jest Biblioteka. Dane osobowe podlegają ochronie i nie będą udostępniane innym podmiotom.
5. Nie udostępnia się książek osobom nietrzeźwym.

§ 2. Wypożyczanie do domu

1. Wypożyczyć można jednocześnie 5 książek na okres 30 dni.
2. Przedłużenie terminu zwrotu może nastąpić po uzyskaniu zgody bibliotekarza. Bibliotekarz ma prawo odmowy prolongaty, jeśli książka została zamówiona przez innego czytelnika.
3. Biblioteka może żądać zwrotu książek przed terminem, jeżeli są one poszukiwane przez innego czytelnika.
4. Bibliotekarz na prośbę czytelnika udziela informacji o księgozbiorze, pomaga w doborze literatury.
5. Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub szkoły.

§ 3. Poszanowanie i zabezpieczenie książek

1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek. Powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik. Wysokość odszkodowania zależy od aktualnej wartości książki na rynku. Czytelnik może dostarczyć do Biblioteki identyczny egzemplarz.
3. Czytelnik, do którego Biblioteka wysłała upomnienie w sprawie zwrotu książek, płaci karę.
4. Biblioteka może podać do publicznej wiadomości nazwiska osób złośliwie uchylających się od zwrotu książek i dochodzić roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

§ 4. korzystanie z księgozbioru podręcznego (czytelni)

1. Zbiory Czytelni udostępniane są na miejscu.
2. Istnieje możliwość (w szczególnych przypadkach) wypożyczenia niektórych książek "na noc", o czym decyduje bibliotekarz. W takim przypadku można książkę wypożyczyć o godz. 16.30, a oddać ją następnego dnia o godz. 8.30.

§ 5. Przepisy końcowe

1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe, pozbawiony prawa do korzystania z wypożyczalni. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor Biblioteki.
2. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Burmistrza Gminy Różan.

REGULAMIN CZYTELNI
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W RÓŻANIE

Par.1

Z czytelni mogą korzystać wszyscy niezależnie od tego, czy są stałymi czytelnikami biblioteki.
Korzystanie z czytelni jest bezpłatne.
Zgłaszający się pozostawia u bibliotekarza dokument z fotografią.
W czytelni zajmuje się miejsca zgodnie ze wskazaniem bibliotekarza.
W czytelni obowiązuje cisza, zakaz palenia tytoniu i spożywania posiłków.
Czytelnik jest obowiązany wpisać się do zeszytu obecności.

Par.2

W czytelni korzystać można z księgozbioru podręcznego i bieżących czasopism, jak również z księgozbioru wypożyczalni i książek wypożyczonych z innych bibliotek.
Przyniesione ze sobą książki czytelnik zgłasza u bibliotekarza.
Z czasopism bieżących czytelnik korzysta bez pośrednictwa bibliotekarza.
Czytelnik może prosić o zarezerwowanie mu książki, z której chwilowo korzysta ktoś inny.
Przed opuszczeniem czytelni czytelnik zwraca książki bibliotekarzowi i otrzymuje pozostawiony dokument.
Książek z księgozbioru podręcznego nie wypożycza się do domu.
Jeżeli czytelnikowi potrzebna jest książka, której nie ma w księgozbiorze biblioteka może na prośbę czytelnika sprowadzić książki z innych bibliotek, jeżeli czytelnik nie może z tych bibliotek korzystać osobiście.

Par.3

Biblioteka udziela informacji dotyczących posiadanych zbiorów, doboru literatury

na interesujący czytelników temat, sposobu korzystania z katalogów, wydawnictw

informacyjnych i innych materiałów znajdujących się w bibliotece.

Par.4

Na kopiowanie czytelnik powinien uzyskać zgodę bibliotekarza.

Par.5

Czytelnik jest obowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną.
Za uszkodzone książki czytelnik płaci odszkodowanie, którego wysokości określa bibliotekarz w zależności od stopnia uszkodzenia. Na sumy płacone z tytułu uszkodzenia książki biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie.

Par.6

Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo,

a w szczególnie drastycznych wypadkach pozbawiony prawa do korzystania z czytelni.

Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor biblioteki.

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Różanie, adres: ul. Gdańska 4/2, 06-230 Różan;

 2. administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Panią Angelikę Skowera, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

 3. administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO - wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze- tj. ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach oraz ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystykach publicznych, w celu zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych materiałów bibliotecznych oraz prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z Biblioteki, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a – zgody - w celu powiadamiania o nowościach czytelniczych, organizowanych imprezach, konkursach, spotkaniach autorskich;

 4. dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);

 5. administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

 6. mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

 1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, tj. ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej;

 2. przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

 3. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji zadań określonych przepisami prawa;

 4. podanie danych osobowych w celu powiadomieniach o nowościach czytelniczych, organizowanych imprez, konkursach, spotkaniach autorskich jest dobrowolne;

 5. administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

Regulamin konkursu recytatorskiego

„Wiersze na wesoło”

Cele

 • popularyzowanie poezji dziecięcej
 • zainteresowanie dzieci humorem w poezji
 • rozwijanie zdolności recytatorskich
 • wyrabianie odwagi i śmiałości
 • prezentacja umiejętności artystycznych dzieci
 • zachęcanie dzieci do występów przed publicznością

Zasady uczestnictwa

 • w konkursie biorą udział dzieci z Publicznego Przedszkola Samorządowego w Różanie
 • tematem konkursu są „Wiersze na wesoło” z poezji polskich poetów
 • uczestnicy wybierają do prezentacji zabawny wiersz
 • każdy uczestnik prezentuje jeden utwór (nie mniej niż 15 wersów) związany z tematyką konkursu
 • uczestnicy zgłaszają się do konkursu do dnia 30 kwietnia 2019 roku, zgodnie z załączoną kartą zgłoszeń dostępną u opiekunów grup
 • konkurs przeprowadzony zostanie 10 maja 2019 roku o godz. 9.00 w Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Różanie

Przebieg konkursu

 • konkurs będzie przebiegał w dwóch kategoriach wiekowych: 3-4 latki, 5-6 latki

Kryteria oceny

Powołana komisja dokona oceny wg następujących kryteriów:

dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie

interpretacja tekstu

kultura słowa

ogólny wyraz artystyczny

Postanowienia ogólne

komisję konkursową powołuje organizator

zwycięzcy konkursu otrzymują dyplomy oraz nagrody książkowe

wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej biblioteki, przedszkola oraz lokalnej prasie

Dodatkowe informacje

Dyrektor Danuta Szydlik    e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.    tel. 29 7 669-002

 

Zgłoszenie DZIECKA do konkursu jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych (publikacja nazwiska dziecka w protokole jury oraz na stronach internetowych) oraz udostępnienie wizerunku.

OBOWIĄZKI CZYTELNIKA

Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania książek będących własnością Biblioteki, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem, a zauważone uszkodzenia zgłosić bibliotekarzowi.
Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia odpowiada czytelnik.
Za zniszczoną lub zagubioną książkę czytelnik za zgodą bibliotekarza może dostarczyć taką samą lub inną książkę nie mniejszej wartości, przydatną dla Biblioteki.
Jeżeli czytelnik mimo wysyłanych przez Bibliotekę uponień nie zwraca książek, Biblioteka dochodzi swoich roszczeń zgodnie z przepisami prawa.
Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo pozbawiony prawa korzystania z Biblioteki.