Nowości

REGULAMIN CZYTELNI INTERNETOWEJ "IKONK@";

Stanowiska komputerowe w bibliotece służą wyłącznie do celów edukacyjnych /np. pisanie referatów, rozszerzanie wiedzy przedmiotowej, gromadzenie informacji do konkursów, olimpiad przedmiotowych/.
Użytkownicy komputerów zobowiązani są do korzystania z nich zgodnie z przeznaczeniem, to znaczy tylko w celach edukacyjnych. Nie można wykorzystywać komputera do gier i zabaw oraz prowadzenia prywatnej korespondencji W czytelni obowiązuje zakaz korzystania z poczty elektronicznej oraz innych programów i usług służących komunikacji.
Użytkownik stanowiska komputerowego przyjmuje do wiadomości i akceptuje monitorowanie jego pracy. W przypadku naruszenia zasad użytkowania następuje natychmiastowe przerwanie sesji użytkownika.
Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach i ustawieniach systemowych.
Użytkownik chcący korzystać z dyskietki ma obowiązek sprawdzenia jej programem antywirusowym. Może przy tym skorzystać z pomocy bibliotekarza.
Zabronione jest korzystanie z komputera w celach zarobkowych, wykonywanie czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych.
Użytkownik komputera musi posiadać elementarną znajomość obsługi komputera i programu. Bibliotekarz nie ma obowiązku obsługiwania wypożyczonego przez użytkownika programu lub udzielania stałej pomocy w tworzeniu dokumentów przez użytkownika. Może udzielić pomocy, jeśli aktualnie dysponuje czasem.
Maksymalny czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi 1 godz. W przypadku braku osób zainteresowanych pracą przy komputerze czas może zostać wydłużony.
Przy stanowisku może znajdować się 1 osoba / w wyjątkowych przypadkach 2 osoby/.
Istnieje możliwość korzystania z drukarki za opłatą rekompensującą zużycie papieru oraz atramentu do drukarki.
Dla komfortu pracy wszystkich użytkowników w bibliotece należy zachować ciszę. Okrycia wierzchnie należy zostawiać w drugim pomieszczeniu na wieszaku, a torby, teczki itp. w przeznaczonym do tego miejscu. Nie wolno wnosić napojów ani artykułów spożywczych.
Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłaszać bibliotekarzowi.
Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.
Zabrania się otwierania stron internetowych zawierających informacje o charakterze erotycznym, wulgarnym, rażące uczucia lub dobre obyczaje.
Obowiązuje zakaz pobierania z internetu programów komputerowych i plików bez zgody bibliotekarza.
W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.
Po zapoznaniu się z regulaminem, użytkownik podaje obsługującemu go bibliotekarzowi swoje nazwisko, klasę, nazwę programu lub cel korzystania ze stanowiska oraz wpisuje się do księgi, akceptując tym samym regulamin.
Nie stosowanie się do w/w punktów regulaminu spowoduje zakaz korzystania ze stanowiska komputerowego na okres wskazany przez bliotekarza.