REGULAMIN CZYTELNI
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W RÓŻANIE

Par.1

Z czytelni mogą korzystać wszyscy niezależnie od tego, czy są stałymi czytelnikami biblioteki.
Korzystanie z czytelni jest bezpłatne.
Zgłaszający się pozostawia u bibliotekarza dokument z fotografią.
W czytelni zajmuje się miejsca zgodnie ze wskazaniem bibliotekarza.
W czytelni obowiązuje cisza, zakaz palenia tytoniu i spożywania posiłków.
Czytelnik jest obowiązany wpisać się do zeszytu obecności.

Par.2

W czytelni korzystać można z księgozbioru podręcznego i bieżących czasopism, jak również z księgozbioru wypożyczalni i książek wypożyczonych z innych bibliotek.
Przyniesione ze sobą książki czytelnik zgłasza u bibliotekarza.
Z czasopism bieżących czytelnik korzysta bez pośrednictwa bibliotekarza.
Czytelnik może prosić o zarezerwowanie mu książki, z której chwilowo korzysta ktoś inny.
Przed opuszczeniem czytelni czytelnik zwraca książki bibliotekarzowi i otrzymuje pozostawiony dokument.
Książek z księgozbioru podręcznego nie wypożycza się do domu.
Jeżeli czytelnikowi potrzebna jest książka, której nie ma w księgozbiorze biblioteka może na prośbę czytelnika sprowadzić książki z innych bibliotek, jeżeli czytelnik nie może z tych bibliotek korzystać osobiście.

Par.3

Biblioteka udziela informacji dotyczących posiadanych zbiorów, doboru literatury

na interesujący czytelników temat, sposobu korzystania z katalogów, wydawnictw

informacyjnych i innych materiałów znajdujących się w bibliotece.

Par.4

Na kopiowanie czytelnik powinien uzyskać zgodę bibliotekarza.

Par.5

Czytelnik jest obowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną.
Za uszkodzone książki czytelnik płaci odszkodowanie, którego wysokości określa bibliotekarz w zależności od stopnia uszkodzenia. Na sumy płacone z tytułu uszkodzenia książki biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie.

Par.6

Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo,

a w szczególnie drastycznych wypadkach pozbawiony prawa do korzystania z czytelni.

Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor biblioteki.